Политика за поверителност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание и когато е възможно – че се обработват с тяхно изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта creative-kings.com, „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД, ЕИК 200872698, регистрирано в Търговски Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Ивайло“ №53, ет. 2 ляв, представлявано от Станимир Тодоров Тодоров, отговаря на всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Защитата на бизнеса и информацията на клиентите ни е от огромно значение за нас. Всички служители, с които работим се придържат към строги правила за конфиденциалност и безпристрастност, биват оценявани и контролирани по време на и след избора им, за да се уверим, че отговарят на нашите изисквания. Изготвяме специални споразумения за конфиденциалност, когато се касае за по-специфични случаи, като например специфични бизнес операции по придобиване на активи или участие в тръжни процедури. Всички данни се прехвърлят по сигурен начин чрез защитена връзка на нашите криптирани сървъри и се съхраняват в съответствие със стандартите за защита на личните данни. Нашите системи са създадени по начин, който позволява пълно проследяване на проектите при провеждане на одит.

Никога няма да поискаме от вас предоставянето на чувствителна информация, без да сте дали своето изрично съгласие. Съхраняваната при нас информация ще е точна и актуална. Можете да проверите събраната за вас информация като ни изпратите имейл. Ако откриете несъответствия, ние ще ги изтрием/коригираме своевременно. Личната информация се обработва и съхранява по надлежния ред.

„КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД разкрива определена лична информация, идентифицираща лицата, единствено на тези свои служители и изпълнители, които трябва да я научат, за целите на изпълнение на съответното задание, стартирането на поръчка/проект или друга услуга.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Администратор – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Субект на данни – всяко живо същество, което е обект на лични данни, съхранявани от организация.

Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нарушение на сигурността на лични данни – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът има задължението да докладва на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни и тогава, когато има вероятност нарушението да има неблагоприятни последици върху личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните.

Съгласие на субекта на данните – означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени.

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД

Индивидуализиращи данни – име и фамилия, адрес, електронна поща, телефонен номер.

ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Въз основа на договор сключен между „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД и потребител на услугите ни;

За целите на легитимния интерес на „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД: включващо изпълнение на задължения към държавни и общински органи, счетоводна фирма, за издаване на фактури, нотариални кантори на територията на страната, официални държавни органи и служби, юридически фирми обслужващи „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД.

ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия интернет сайт и изпълнение на поръчките Ви, включително за следните цели:

  • за дейности, свързани с използването на сайта и изпращане на запитвания;
  • за изпълнение на договорните ни задължения с нашите клиенти;
  • за установяване на връзка по телефон или електронна поща, за изпращане на кореспонденция и консултация.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, съхранявани за горните цели ще се съхраняват за срок до 3 години от предоставянето им от потребителя. Използваме този тригодишен срок за административни цели и за да можем да отговорим на евентуални въпроси и оплаквания относно поръчката ви.

Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси или поради други причини сред които, но не само установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъдете уведомени незабавно.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Имате право да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

ПРАВО НА ДОСТЪП

Имате право да изискате и получите от „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на им.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

„КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
„КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

creative-kings.com автоматично събира определена информация за Вас при неговото използване. Тази информация се използва единствено за целите на администриране на уебсайта и предоставянето на статистики за оценяване употребата на сайта. Използваме бисквитки единствено, за да запомним Вашите предпочитания по време на посещенията Ви, както и при бъдещи посещения, ако междувременно бисквитката не е била изтрита. Посетителите на сайта на „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД, които не желаят да приемат бисквитки, трябва да настроят браузърите си по начин, който ограничава тяхната употреба преди посещаването на сайта. По този начин, обаче, се ограничават и определени характеристики от сайта и той може да не функционира правилно без тяхна помощ.

Наименование на Доставчика: „КРИЕЙТИВ КИНГС“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Ивайло“ №53, ет. 2 ляв

Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. “Ивайло“ №53, ет. 2 ляв, Email: sales@creative-kings.com , тел: +359899813336

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. : 02/91-53-518; Email: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg